สาขาตจวิทยา

นพ.รัศม์ฐวัฒน์ ดีสมโชค
หัวหน้างานอายุรกรรมผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา

นพ.ฤทธี สมิทธิ์ฤทธี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา

พญ.ภูริชญา เตยะธิติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา

พญ.วัสริน นาถประชา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา

ผศ.พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา