สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ผศ.พญ.อัญชิสา คุณาวุฒิ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ผศ.พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

นพ.ธีรัตม์ ศิริพงษ์เสถียร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

นพ.พีรพล เกียรติกิตติกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์