อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

นพ.ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์
ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

พญ.ชนกพร ลักขณานุรักษณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 

นพ.นรชัย ศิริศรีตรีลักษณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 

พญ.ชลธิชา ตั้งกิจ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 

นพ.วงศกร เหลืองพิพัฒน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 

นพ.ชวัล ศรีศักดิ์วรากุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 

นพ.ชาตรี วงศ์สินคงมั่น
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 

นพ.ปิโยรส เลิศสงวนสินชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 

นพ.ธารา เรืองวีรยุทธ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

นพ.วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด