สาขาอายุรศาสตร์

 

ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 

นพ.ทวีกฤตย์ สิริพงศ์บุญสิทธิ
หัวหน้างานอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

 

นพ.รัศม์ฐวัฒน์ ดีสมโชค
หัวหน้างานอายุรกรรมผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

นพ.บวร วีระสืบพงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

 

พญ.กมลทิพย์ เลิศชัยสถาพร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

 

นพ.ปรัชญา พุมอุทัยวิรัตน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคไต

 

พญ.อาทิตา ชูหลำ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

 

พญ.วิภาดา จาติเสถียร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

 

พญ.ธัชนันท์ พรธารักษ์เจริญ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

 

พญ.มรกต สุวรรณการ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป

 

นพ.พรชัย โอภาสปัญญาสาร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

 

พญ.ชลธิชา ตั้งกิจ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 

พญ.กันต์สุดา เชียรศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
หัวหน้างานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์