อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

 

ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
หัวหน้างานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

พญ.ฐานิตา เวชโช
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขามะเร็งวิทยานรีเวช

พญ.จิดาภา สำราญ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขามะเร็งวิทยานรีเวช

พญ.มนัสวี ศรีสัตยเสถียร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขามะเร็งวิทยานรีเวช

พญ.วัสนัย ไกรสรกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขามะเร็งวิทยานรีเวช

พญ.พรหรหม อิทธิอมรเลิศ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขามะเร็งวิทยานรีเวช