สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

 

นพ.วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
และประธานกรรมการฝึกอบรมแพทยประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ.อัจฉรา สุภาวเวช
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
และรองประธานกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ.จอมธนา ศิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รักษาการหัวหน้าสำนักวิชาการและวิจัยบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการการวิจัยคลินิก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

 

นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

 

พญ.ประคองบุญ สังฆสุบรรณ์
รักษาการหัวหน้างานอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

 

พญ.ปิยะรัตน์ ลิมปวิทยากุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

 

นพ.บวร วีระสืบพงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

 

พญ.ชญานี สำแดงปั้น
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา