แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

 

                           

       นพ.การุณย์ ลือประสิทธิ์สกุล                                           พญ.วลัยพรรณ ตันติยวรงค์

    แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1                                   แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2

 

 

ศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

      พญ.จิติอาภา อมตเวทย์