การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และศูนย์หัวใจแะละหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ นพ.ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจและหลอดลเลือด พร้อมทั้งผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. แพทย์หญิงวราภรณ์ ติยานนท์ ประธานอนุกรรมการ

2. นายแพทย์ศุภฤกษ์ พัฒนปรีชากุล อนุกรรมการหลัก

3. แพทย์หญิงวรางคณา บุญญพิสิฏฐ์ เลขานุการและอนุกรรมการหลัก

โดยการตรวจเยี่ยมจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งยังได้รับข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาอีกด้วย ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาก่อนจึงจะเปิดการฝึกอบรมในปี 2566 ได้