การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย

ศ.คลินิก พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และอ.นพ.ทวีกฤตย์ สิริพงศ์บุญสิทธิ หัวหน้างานอายุรกรรมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์

โดยการตรวจเยี่ยมจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีมติให้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีการฝึกอบรม 2565