การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16ันยายน 2564

สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร หน.งานสูตินรีเวชกรรม/ผช.คณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมทั้งผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โดยมีรายชื่อดังนี้

1. พลอากาศโท นายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานอนุกรรมการตรวจประเมิน

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาบอรุณ เลิศขจรสุข หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นกรรมการตรวจประเมิน

3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถพล ใจชื่น อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นกรรมการและเลขานุการตรวจประเมิน

โดยการตรวจเยี่ยมจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งยังได้รับข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาอีกด้วย ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาก่อนจึงจะเปิดการฝึกอบรมในปี 2565ได้