กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญชวนพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ? ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ? เวลา 09.00 – 15.00

Read more

ขอเชิญทำบุญตักบาตร วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวาคม ๒๕๖๔) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดเทวสุนทร จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.

Read more

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และศูนย์หัวใจแะละหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Read more

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Read more

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศ.คลินิก พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และอ.นพ.ทวีกฤตย์ สิริพงศ์บุญสิทธิ หัวหน้างานอายุรกรรมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โดยการตรวจเยี่ยมจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Read more